Czego nie można wysyłać za pośrednictwem nacito.pl ?

Czego nie można wysyłać za pośrednictwem nacito.pl ?

K-EX i ET Logistik może odmówić przyjęcia do wykonania usług przewozowych polegających na przewozie:

- zwłok lub szczątek ludzkich;
- pojazdów przewożonych odkrytymi środkami transportu;
- dzieła sztuki, przedmioty o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmioty mające wartość kolekcjonerską.
- metale i kamienie szlachetne
- materiały promieniotwórcze.
- przesyłki uszkodzone lub zdekompletowane w momencie przyjmowania do przewozu,
- gotówka i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężna, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
- nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej
- rzeczy łatwo psujące się, towary wymagające temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu;
- produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody K-EX na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu pozaaptecznego.
- broń i amunicję;
- organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego, chyba, że są one dopuszczone „Polityką dotyczącą transportu towarów niebezpiecznych w drogowej sieci kurierskiej K-EX”
- przedmioty, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy;
- rzeczy przewożone pod plombą celną;
- mienie przesiedleńcze;
- inne rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji K-EX;
- adresowanych na numery skrytek pocztowych;
-przesyłek innych przedmiotów, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi;
- w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).
- przesyłek, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. K-EX może uzależnić przyjęcie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom określonym w regulaminie lub ze śladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez Zleceniodawcę/Nadawcęw liście przewozowym odpowiedniego oświadczenia o stanie przesyłki.
przesyłek o wartości deklarowanej powyżej 100.000 zł
- których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
- które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
- niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.