Regulamin

§ 1 

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają zasady i warunki świadczenia usług spedycyjnych przez firmę HUGO Jacek Sokołowski w ramach serwisu internetowego nacito.pl.

2. Zlecenie wykonania usługi oznacza zapoznanie się i akceptację przez Zleceniodawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz Cennika dostępnych na stronie serwisu nacito.pl, jak również postanowień regulaminu i warunków świadczenia usług wybranej przez Zleceniodawcę firmy kurierskiej.

§ 2

 Podstawowe definicje

Poniższe terminy użyte w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

1. Zleceniobiorca - HUGO Jacek Sokołowski, ul. Obrzeżna Północna 17, 41-400 Mysłowice, NIP: 954-133-81-52

2. Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, udzielająca Zleceniobiorcy zlecenia na świadczenie usługi spedycyjnej.

3. Zlecenie - oświadczenie woli zawarcia umowy na świadczenie usługi spedycyjnej składane przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia, dostępnym w formie elektronicznej na stronie www.nacito.pl.

4. Przesyłka - paczki, koperty i palety objęte jednym Zleceniem, w tym:

 • Przesyłka standardowa - przesyłka, która nie przekracza następujących wymiarów.

             Waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
             Maksymalne wymiary opakowania:
             Suma wymiarów nie przekaraz 220,00 cm
             Długość do 120,00 cm
             Szerokość do 50,00 cm
             Wysokość do 50,00 cm

 • Przesyłka niestandardowa - przesyłka o kształcie owalnym, nieregularne kształty, wystające elementy.

            Waga rzeczywista jednego opakowania do 30 kg
            Maksymalne wymiary opakowania:
             Suma wymiarów nie przekaraz 220,00 cm
             Długość do 120,00 cm
            Szerokość do 50,00 cm
            Wysokość do 50,00 cm

5. Kurier - firma zewnętrzna świadcząca usługi kurierskie, tj. InPost Express sp. z o.o..

6. Usługa kurierska - wykonywana przez Kuriera usługa pocztowa - polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek z korespondencją, lub usługa przewozowa - polegająca na przewozie za wynagrodzeniem rzeczy z wyłączeniem przesyłek z korespondencją.

7. Usługa kurierska międzynarodowa - wykonywana przez Kuriera usługa pocztowa lub usługa przewozowa, obejmująca przewóz Przesyłki z Polski do Odbiorcy poza granicami Polski (usługa eksportowa) lub przewóz Przesyłki nadanej poza granicami Polski do Odbiorcy w Polsce (usługa importowa).

8. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca odbioru Przesyłki doręczonej przez Kuriera.

9. Cennik - obowiązująca oferta cenowa, dostępna na stronie www.nacito.pl w zakładce Cennik.

10. Oferta biznesowa - oferta cenowa skierowana indywidualnie do wybranych Zleceniodawców.

11. Opłata paliwowa - dodatkowa opłata doliczana do ceny brutto usługi, według cennika firmy kurierskiej, w wysokości zmiennej, określonej procentowo i uzależnionej od wysokości cen paliw.

12. List przewozowy - dokument, stanowiący dowód przekazania Przesyłki Kurierowi.

13. Etykieta - dokument dołączany do Przesyłki; w przypadku niektórych firm kurierskich może zastąpić List przewozowy.

14. Usługa PrePaid - usługa, polegająca na możliwości dokonania przez Zleceniodawcę przedpłaty i zgromadzeniu środków finansowych na Koncie PrePaid z przeznaczeniem do wykorzystania w serwisie nacito.pl.

15. Konto PrePaid - konto finansowe przypisane Zleceniodawcy, na którym gromadzone są środki finansowe wykorzystywane do opłacenia usług zleconych Zleceniobiorcy.

16. Dotpay - bezpieczna platforma płatności internetowych, obsługiwana przez spółkę Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

17. Umowa o świadczenie usług- zgodne oświadczenia woli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy zmierzające do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów składających te oświadczenia woli w zakresie świadczenia usług.

§ 3

 Zakres usług

1. Zleceniobiorca na podstawie niniejszego Regulaminu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, za pośrednictwem serwisu internetowego nacito.pl świadczy za wynagrodzeniem usługi spedycyjne związane z przewozem Przesyłek.

Zleceniobiorca występując w imieniu własnym zleca Kurierowi wybranemu przez Zleceniodawcę wykonanie usługi przewozu Przesyłki, wskazanej przez Zleceniodawcę.

§ 4

  Rejestracja Zleceniodawcy

1. Korzystanie ze wszystkich usług serwisu nacito.pl jest możliwe po dokonaniu rejestracji przez Zleceniodawcę i utworzeniu indywidualnego konta Zleceniodawcy.

2. Utworzenie konta nastąpi po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie serwisu nacito.pl i potwierdzeniu rejestracji przez Zleceniobiorcę.

3. Użytkownik, który wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywujący konto. W momencie kliknięcia w ten link, konto zostaje aktywowane, a pomiędzy Użytkownikiem a NaCito.pl dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez HUGO jacek Sokołowski w ramach serwisu NaCito.pl W przypadku, gdy Użytkownik nie potwierdzi chęci zawarcia w/w umowy w ciągu 30 dni, jego nieaktywne Konto oraz przesłane w formularzu rejestracyjnym dane zostają usunięte.

4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w paragrafie 2 punkt 3., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w wypadkach rozpoczęcia świadczenia usług, za zgodą klienta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.

5. Dokonując rejestracji w serwisie internetowym NaCito.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności wyrażoną w dalszej części Regulaminu oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, z późniejszym zmianami.

6. Poprzez rejestrację, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia usługi, a w szczególności na przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi.
Rejestrując się, użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail. Po rejestracji ustawienia powiadomień może dowolnie edytować w swoim profilu w zakładce Panel klienta.

§ 5

 Przyjęcie i realizacja Zlecenia

1. Wykonanie usługi spedycyjnej przez Zleceniobiorcę następuje na podstawie Zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia, dostępnym na stronie www.nacito.pl.

2. Zlecenia przyjmowane są przez serwis  nacito.pl przez 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę.

3. Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po jego opłaceniu przez Zleceniodawcę, przez co należy rozumieć zaksięgowanie środków finansowych na rachunku bankowym Zleceniobiorcy lub pobraniu odpowiedniej kwoty z konta PrePaid Zleceniodawcy.

4. W przypadku Zleceń przyjętych do realizacji - Przesyłka powinna być odebrana przez Kuriera w następnym dniu roboczym po dniu przyjęcia zlecenia do realizacji.Firmy InPost Express sp. z o.o. nie świadczą odbiorów gwarantowanych chyna że ostała zawarta taka umowa.

5. Odbiór Przesyłki od Zleceniodawcy realizowany jest w dni robocze, w godzinach od 9 do 17.

6. Godziny odbioru Przesyłek przez Kuriera są godzinami sugerowanymi Kurierowi, Zleceniobiorca nie gwarantuje odbioru Przesyłki we wskazanych przez Zleceniodawcę godzinach.

7. Zleceniodawca ma również możliwość dostarczenia Przesyłki bezpośrednio do placówki firmy kurierskiej.

8. Zlecenia złożone w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjęte do realizacji w następnym dniu roboczym.

9. Usługa kurierska zostanie wykonana przez wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera
w terminie oraz na zasadach określonych w regulaminach lub ogólnych warunkach świadczenia usług obowiązujących u Kuriera.

10. W toku realizacji Zlecenia Zleceniodawca otrzyma komplet dokumentów w formie elektronicznej z możliwością ich wydrukowania, które zostaną przesłane na adres e-mail podany w formularzu zlecenia.

11. Wygenerowany List przewozowy Zleceniodawca zobowiązany jest wydrukować i przekazać Kurierowi, zaś Etykietę umieścić na Przesyłce w sposób trwały.

12. Informacje dotyczące wymiarów, wagi i zawartości Przesyłki podane przez Zleceniodawcę na formularzu zlecenia muszą być rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym.

13. Przesyłka powinna być starannie zapakowana i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający uszkodzenie jej oraz innych przesyłek w trakcie transportu przez Kuriera. Szczegółowe zasady pakowania Przesyłek standardowych i niestandardowych znajdują się na stronie Inpost.pl

14. Przekazanie przesyłki Kurierowi nastąpi w miejscu wskazanym w formularzu zlecenia,
w rubryce „Dane nadawcy”.

15. Kurier ma prawo zażądać otwarcia Przesyłki przed jej przyjęciem od Zleceniodawcy
w celu sprawdzenia zgodności informacji zawartych w Liście przewozowym lub Etykiecie ze stanem rzeczywistym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Kurier może odmówić przyjęcia Przesyłki.

16. Zlecenie może być anulowane przez Zleceniodawce bezpłatnie do momentu wygenerowania przez serwis nacito.pl Listu przewozowego lub Etykiety.

17. Zlecenie może być anulowane przez Biuro Obsługi Klienta serwisu do momentu podjęcia próby odbioru Przesyłki i nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia Zlecenia, za opłatą w wyskości 2 zł netto (słownie dwa złote 0/100), która zostanie potrącona z kwoty wpłaconej na poczet realizacji usługi.

18. Doręczanie Przesyłek odbywa się na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług obowiązujących u wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.

19. W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki wskazanemu Odbiorcy, przesyłka zostanie zwrócona Zleceniodawcy, na jego wniosek oraz po uiszczeniu przez Zleceniodawcę dodatkowej opłaty za zwrot Przesyłki, w wysokości odpowiadającej opłacie za wykonanie Zlecenia podstawowego.

20. W przypadku odmowy zapłaty kwoty pobrania przez Odbiorcę, Przesyłka nie zostanie mu przekazana, o czym Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę, który zobowiązany będzie udzielić dalszych dyspozycji odnośnie Przesyłki. W takim przypadku Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia, jak za Przesyłkę doręczoną.

21. Tryb postępowania z Przesyłkami nieodebranymi i niezwróconymi Zleceniodawcy określają regulaminy świadczenia usług obowiązujące u wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.

22. Zleceniodawca, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w ust. 24 poniżej, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług spedycyjnych może od umowy odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go w formie elektronicznej na adres: kontakt@nacito.pl lub na piśmie na adres Zleceniobiorcy.

23. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zleceniodawcy w wypadku, gdy przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczęto wykonywanie zleconej usługi za zgodą Zleceniodawcy.

§ 6

 Wyłączenia oraz odmowa wykonania Zlecenia

1. Zleceniobiorca nie realizuje Zleceń obejmujących rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z późn.zm.) oraz
ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U z 2008 r., nr 189, poz. 1159
z późn. zm).

2. Przekazanie Kurierowi Przesyłki zawierającej rzeczy, których przewóz jest zabroniony skutkuje zatrzymaniem Przesyłki przez Kuriera do wyjaśnienia oraz zablokowaniem konta Zleceniodawcy.

3. Przykładowa lista rzeczy wyłączonych z transportu kurierskiego dostępna jest w Regulaminie  na stronie inpost.pl

4. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykonania Zlecenia w odniesieniu do rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla innych przesyłek lub środków transportu, w odniesieniu do rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub utracie naturalnych właściwości oraz rzeczy, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, jak również nienależycie zapakowanych. 

§ 7

 Obowiązki i odpowiedzialność Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca zobowiązany jest do:

 • Zapłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia za wykonanie zleconej usługi w wysokości określonej w Cenniku.
 • Podania informacji dotyczących wymiarów, wagi i zawartości Przesyłki zgodnych ze stanem rzeczywistym. Przesyłka nie może zawierać rzeczy zabronionych, o których mowa w § 6 Regulaminu,
 • Starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w sposób uniemożliwiający uszkodzenie jej oraz innych przesyłek w trakcie transportu przez Kuriera.
 • Przekazania Kurierowi przesyłki wraz z Listem przewozowego oraz do umieszczenia Etykiety na Przesyłce w sposób trwały.
 • Dołączenia do Przesyłki w przewozie międzynarodowym wymaganych dokumentów eksportowych/importowych, których rodzaj zależy od miejsca przeznaczenia/nadania Przesyłki oraz wartości komercyjnej Przesyłki, tj. w szczególności faktury Vat proforma lub faktury handlowej odnoszącej się do Przesyłki, dokumentów firmy Zleceniodawcy: numer EORI, REGON, NIP oraz KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, kopii dokumentu tożsamości Zleceniodawcy w przypadku osoby fizycznej
 • Poinformowania Odbiorcy o złożeniu Zlecenia oraz planowanym terminie i miejscu doręczenia Przesyłki przez Kuriera.
 • Poinformowania Odbiorcy o konieczności niezwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności Kuriera w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Przesyłki.

2. Zleceniodawca oświadcza, że nie jest związany indywidualną umową z Kurierem, którego wybrał do realizacji usługi kurierskiej.

3. Zleceniodawca jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność danych zawartych
w formularzu zlecenia oraz ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z podania niedokładnych, niekompletnych danych odnośnie wymiarów przesyłki, jej zawartości oraz wadliwego zapakowania Przesyłki.

4. Zleceniodawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca nie ma wpływu na jakość usług świadczonych przez profesjonalne firmy kurierskie oraz nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi kurierskiej przypadku powierzenia jej wykonania Kurierowi, wybranemu przez Zleceniodawcę. 

§ 8

 Odpowiedzialność Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi spedycyjnej.

2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. W powyższych granicach naprawienie szkody obejmuje straty, które Zleceniodawca poniósł oraz nie obejmuje korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

3. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności wynikające z regulaminów Kurierów, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, obejmują również Zleceniobiorcę i wpływają na zakres jego odpowiedzialności.

4. Odszkodowanie za zawinioną przez Zleceniobiorcę utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki nie może przewyższać zwykłej wartości Przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy.

§ 9

 Wynagrodzenie i forma płatności

1. Za wykonanie usługi spedycyjnej Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej w obowiązującym Cenniku.

2. Opłaty za usługi dodatkowe oraz za Przesyłki niestandardowe naliczane są według obowiązującego Cennika.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów, wagi, usług dodatkowych i zawartości Przesyłki wskazanych w Zleceniu ze stanem rzeczywistym, Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej kwoty z konta finansowego, lub w przypadku braku środków wystawienia faktury VAT.

4. W przypadku nieprzekazania Przesyłki Kurierowi, który stawił się po obiór Przesyłki
w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zobowiązany będzie pokryć wszelkie ewentualne opłaty, które z tego tytułu zostaną naliczone przez Kuriera.

5. Zleceniodawcy korzystający ze specjalnej oferty biznesowej, zostaną każdorazowo powiadomieni e-mailem o zmianie wysokości cennika biznesowego.
Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu oraz wysłanie jej droga elektroniczną na adres e-mail podany podczas składania Zlecenia.

6. Zleceniobiorca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty dokonania przez Zleceniodawcę zapłaty za składane Zlecenie lub od daty dokonania przedpłaty na Konto Prepaid.

7. W przypadku Przesyłek z opcja pobrania gotówki przy odbiorze, pobranie należności od Odbiorcy za doręczona Przesyłkę odbywa się tylko i wyłącznie w gotówce.

8. Kwota pobrania zwracana jest w terminie: 14 dni roboczych(opcja Standard) lub 3 dni roboczych (opcja Express)  na numer rachunku bankowego Zleceniodawcy. Zmiana numeru rachunku do pobrań po złożeniu zlecenia nie jest możliwa.

§ 10

 Konto PrePaid

1. Zasilenie Konta PrePaid może być dokonane przelewem bankowym lub za pośrednictwem platformy płatności internetowych Dotpay.

2. Środki zgromadzone na koncie PrePaid podlegają zwrotowi za dodatkową opłatą z godną z cennikiem.

3. Dokonanie zapłaty poprzez Konto PrePaid powoduje natychmiastowe przystąpienie do realizacji Zlecenia przez Zleceniobiorcę.

§ 11

 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje oraz uwagi dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu nacito.pl prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres kontakt@nacito.pl

2. Firma przyjmuje wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem zamówienia, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem przesyłki. Wszystkie reklamacje realizowane są poprzez Serwis nacito.pl.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia Przesyłki, prosimy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki. Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu przesyłki lub niezrealizowania zamówienia należy składać w terminie 14 dni od daty nadania przesyłki.

4. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem na adres:
HUGO Jacek Sokołowski ul.Obrzeżna Północna 17 41-400 Mysłowice
lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@nacito.pl

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać komplet dokumentów, tj:

 • Wypełniony protokół reklamacyjny .
 • List przewozowy lub Etykietę.
 • Dokument potwierdzający wysokość szkody (np. faktura VAT za zakup lub naprawę, kalkulacja kosztów wytworzenia, kosztorys naprawy);
 • Protokół szkody – spisany przy odbiorze Przesyłki w obecności Kuriera, podpisany przez obie strony albo dokładny opis szkody – w przypadku stwierdzenia wystąpienia szkody po odbiorze Przesyłki od Kuriera.

6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji, które są wniesione w formie pisemnej, z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 3 oraz zawierają komplet wymaganych dokumentów.

7. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne zawiera braki w dokumentacji, Zleceniobiorca wezwie Zleceniodawcę do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków we wskazanym terminie, zgłoszenie reklamacyjne pozostawia się bez rozpoznania, o czym Zleceniobiorca powiadomi Zleceniodawcę.

8. W terminie 40 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Zleceniobiorca udzieli odpowiedzi na reklamację.

9. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

 • Informację o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji.
 • W przypadku przyznania odszkodowania – kwotę odszkodowania oraz informację o terminie jego wypłaty.
 • Pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie wystąpienia na drogę sądową w postępowaniu cywilnym.
 • Uzasadnienie – w przypadku odmowy uwzględnienia przez Zleceniobiorcę reklamacji.

10. Postępowanie reklamacyjne uważa się za wyczerpane w przypadku odmowy uznania reklamacji albo niezapłacenia żądanej przez Zleceniodawcę należności w terminie 90-ciu dni od dnia wniesienia reklamacji.

11. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie dotyczyło niewykonania lub nienależytego wykonania usługi kurierskiej przez Kuriera, Zleceniobiorca podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia praw Zleceniodawcy względem Kuriera oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu należności związanych z usługą kurierską, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne Kurierowi celem jego rozpatrzenia.

12. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa Zleceniodawcy i Odbiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Kuriera.

§ 12

 Przedawnienie roszczeń

1. Wszelkie roszczenia przysługujące Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy z tytułu wykonania usług spedycyjnych przedawniają się z upływem jednego roku.

2. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się:

 • W przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub utraty Przesyłki – od dnia dostarczenia Przesyłki.
 • W przypadku całkowitej utraty Przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia w którym Przesyłka miała być dostarczona.
 • Wszystkich innych przypadkach – od dnia wykonania Zlecenia.

3. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia zgłoszenia reklamacyjnego do dnia wyczerpania postępowania reklamacyjnego.

§ 13

 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.11.2013r.

2. Strony wiąże Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień przyjęcia Zlecenia do realizacji.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub niezgodne
z prawem nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku postanowień nieważnych lub niezgodnych z prawem zastępują je postanowienia obowiązujących aktów prawnych.

5. Wszelkie spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz realizacją zleconych usług spedycyjnych, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

6. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury pro-forma oraz faktury w formie elektronicznej (plik.pdf)

7. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:

 • Regulamin InPost Express sp. z o.o. dostępny pod adresem tutaj